WIADOMOŚCI
EKOLOGICZNE

Redakcja
Gabriela Bujalska, Eligiusz Pieczyński (redaktor naczelny), Joanna Pijanowska, Jerzy Szwagrzyk,
Janusz Uchmański (zastępca redaktora naczelnego)

 

Rada Redakcyjna
Eliza Dąbrowska-Prot, Andrzej Dyrcz, Marek Gębczyński, Jan Kozłowski (sekretarz), Adam
Łomnicki, Eligiusz Pieczyński, Andrzej Prejs, Ewa Symonides (przewodnicząca), January Weiner
(zastępca przewodniczącej)

 

Adres
"Wiadomości Ekologiczne"
Centrum Badań Ekologicznych PAN
Dziekanów Leśny (k. Warszawy)
05-092 Łomianki


Kwartalnik "Wiadomości Ekologiczne" stanowi kontynuację kwartalnika "Ekologia Polska Seria B"
(począwszy od tomu XVI z 1970 r.). W kwartalniku publikowane są materiały z ekologii, rozumianej
tradycyjnie jako dziedzina biologii, a nie - ochrona środowiska, obejmujące (1) artykuły (teoretyczne,
przeglądowe, metodyczne) i referaty, (2) recenzje książek, (3) sprawozdania (impresje) z konferencji
i sympozjów, informacje o działalności placówek naukowych itp. (Nie są publikowane prace
i doniesienia naukowe). Wszystkie materiały publikowane są w języku polskim (artykuły i referaty
- z krótkimi streszczeniami w języku angielskim).