Centrum Badań Ekologicznych PAN nie posiada sztywnej struktury zakładów. Praca odbywa się w zespołach badawczych tworzonych na czas trwania projektów.

Badania prowadzone w CBE koncentrują się wokół dynamiki typowych, położonych w sąsiedztwie CBE układów ekologicznych (naturalnych i zdegradowanych): zespołów roślin lądowych (w tym dynamiki drzewostanów), organizmów zasiedlających glebę (w tym ugory), jezior (w tym zespołów planktonowych roślin i zwierząt, jak również roślin i zwierząt zasiedlających strefę brzegową jezior), nizinnych, nieuregulowanych rzek oraz populacji zwierząt lądowych (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych ich dynamiki).

Podstawowym opisem dynamiki układów ekologicznych jest opis poprzez zmiany liczebności tworzących je populacji. Tu stosowane są tak zwane podejście osobnicze - dynamika układów odtwarzana jest na podstawie cech osobników, interakcji miedzy osobnikami oraz zmienności osobniczej spowodowanej tymi interakcjami. Prowadzone będą także badania procesów ewolucyjnych odpowiedzialnych za cechy osobników.

Oprócz tego stosowany jest opis dynamiki układów ekologicznych poprzez opis krążenia pierwiastków i przepływu energii. Nacisk tego typu badań położony jest na powiązanie procesów zachodzących lokalnie z globalnymi cyklami pierwiastków.

Wyżej wymienione badania znajdują zastosowanie przy prognozowaniu stanów układów ekologicznych przydatnym w ochronie przyrody. Narzędziami do takich prognoz są m.in. modele matematyczne układów ekologicznych. Badania prowadzone w CBE dostarczają informacje potrzebne do budowy takich modeli. Najogólniej rzecz ujmując badania w CBE koncentrują się wokół problemów związanych z różnorodnością biologiczną - jej trwaniem, zmianami oraz przyczynami.

CBE prowadzi badania terenowe, laboratoryjne, eksperymenty terenowe oraz zajmuje się tworzeniem modeli matematycznych.

Obecnie istniejące zespoły prowadzą badania w następujących tematach:

  1. Bioenergetyka ekologiczna - badania przepływ energii przez układy ekologiczne, ale głównie badania te dostarczają ekologiczne modele osobników i informacji o skutkach interakcji między nimi.
  2. Konkurencja wewnątrzgatunkowa, zmienność osobnicza, cykle życiowe, dynamika populacji lokalnych i metapopulacji, układ drapieżnik-ofiara, pasożyt-żywiciel, koewolucja.
  3. Obieg pierwiastków w ekosystemach leśnych, uwarunkowania atmosferycznego dopływu pierwiastków do tych układów, interakcje przemian azotu z innymi pierwiastkami i ewentualne modyfikacje cykli ich obiegu.
  4. Ekologia gleby - krążenie pierwiastków, dynamika biocenoz związanych z glebą, wzajemne powiązania między roślinami, drobnoustrojami i fauną glebową, rola gatunków inżynierskich, kluczowych lub dominantów w procesach mineralizacji i kumulacji materii organicznej.
  5. Ekotoksykologia - ekologia biochemiczna glonów i porostów poddanych skażeniom metalami ciężkimi, zakwity toksycznych sinic oraz biochemiczne adaptacje sinic i porostów do skażeń.
  6. Krążenia pierwiastków w jeziorach i zbiornikach zaporowych, niejednorodność przestrzenna ekosystemów jeziorowych, modelowanie matematyczne tych procesów ekologicznych.
  7. Ekologia behawioralna i ewolucyjna - dobór płciowy włączając wczesne jego stadia, systemy rozrodcze i strategie lęgowe łącznie z ewolucją zachowań altruistycznych, wpływ pokrewieństw na interakcje między osobnikami, ewolucja sygnałów agresywnych, eksploatacja sensoryczna.

do początku