Informacje o CBE
Dyrekcja
Adres
- finansowane przez KBN
- inne
Przewody doktorskie i habilitacyjne
Aparatura
Współpraca
Instytucje wspierające

Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja , kierownik projektu:

Prof. dr hab. Janusz Uchmański(2003-2006)

Tematy badawcze wykonywane przez pracowników CBE Wykonawca
Metapopulacje zwierząt prof dr hab. Janusz Uchmański
Różnorodność modelowych zespołów organizmów glebowych dr Krassimira Ilieva-Makulec
Zmiany różnorodności biologicznej w ekosystemach pod wpływem historycznej antropopresji: badania paleolimnologiczne dr hab. Andrzej Tatur
Wpływ zróżnicowanej roślinności i gatunków inżynierskich na kształtowanie różnorodności biologicznej edafauny i przebieg podstawowych procesów glebowych eksperyment terenowy dr hab. Grzegorz Makulec
Gatunki pospolite i rzadkie: wzorce rozmieszczenia w przestrzeni, historie życia i znaczenie dla różnorodności biologicznej dr Marcin Zalewski